CSS给a标签添加边框、颜色样式,直接上css部分代码,我用的是bootstrap栅格系统,所以前面会有

<div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2">
主代码如下:

<div class="container" id="mainbody">
	<!--S分类-->
	<div class="row"><br>
	 <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2"><div style="text-align:center;width:70%;height:25px;border:solid 2px #E56600;border-radius:10px"><a href="/ask/articles">帖子</a></div></div>
	 <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2"><div style="text-align:center;width:70%;height:25px;border:solid 2px #E56600;border-radius:10px"><a href="/ask/questions">问答</a></div></div>
	 <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2"><div style="text-align:center;width:70%;height:25px;border:solid 2px #E56600;border-radius:10px"><a href="/ask/zones">专区</a></div></div>
	 <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2"><div style="text-align:center;width:70%;height:25px;border:solid 2px #E56600;border-radius:10px"><a href="/ask/tags">话题</a></div></div>
	 <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2"><div style="text-align:center;width:70%;height:25px;border:solid 2px #E56600;border-radius:10px"><a href="/ask/experts">专家</a></div></div>
	 <div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-2 col-lg-2"><div style="text-align:center;width:70%;height:25px;border:solid 2px #E56600;border-radius:10px"><a href="http://www.yunyoucc.com.shop.yzyyz.net/">交易</a></div></div>
</div>

主要思路是,给a标签用div包裹住,设置居中样式,宽高度、边框颜色、圆角等,下面是效果图:

您已经阅读00:00:00欢迎留言评论,喜欢的话就为作者点个赞或者赏颗糖吧! 分享